Payeni Teknoloji A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Payeni Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve sadakat programımızdan faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı ve Toplama Yöntemi

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca; Şirketimize ait Payeni uygulaması kapsamında paylaşmış olduğunuz aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

“Telefon numarası, ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, email, Kimlik bilgisi , Kredi ve sanal kart bilgileri (kart numarası, CVV, SKT), kredi skoru, kredi limiti, kredi işlemleri, kimlik içerir özçekim fotoğrafı, hesap bakiyesi, işlem geçmişi ve detayları, elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi”

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Bireysel ve Kurumsal kategorilerde verilen; a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından ödeme emrine istinaden para gönderimi gibi ödeme hesabıyla ilgili işlemlerin yürütülmesi, b) Ödeme hesabındaki fonun aktarımıyla ilgili doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi, c) Ödeme aracının ihraç veya kabulü, ç) Para havalesi, d) Fatura ödemelerine aracılık edilmesi, e) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması gibi sunduğumuz temel ödeme hizmetleri sırasında, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz; Şirket ile Bireysel ve/veya Kurumsal Müşterilerimiz arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde başta sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda Şirket tarafından doğrudan ya da sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, çevrimiçi yardım hizmeti gibi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalarla toplanmaktadır.  Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve İlgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak ve işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir;

 • Şirketimizin hukuki uyum süreci ile denetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Payeni hizmetleri kapsamında sunulan özellikler ve hizmetlere ilişkin mali suçlar, elektronik para ve sair mevzuattan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi ve buna ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile
 • kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;

 • Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin sunulması,
 • Şirketimiz ve üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

Veya açık rızanıza dayalı olarak;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve sunulmakta olan hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Sadakat programı kapsamında kişiye özel avantaj ve imkanların planlanması ve sunulması,
 • Payeni ürün ve hizmetleri kapsamında Şirketimizin iş ortağı niteliğindeki şirketler tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması,
 • Mevcut ve geçmiş alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması,
 • Hedefli pazarlama programlarımızın oluşturulması ve sunulması,
 • Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, sadakat programı faydalarını alabilmeniz ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.
 • Üye memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ve Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, Payeni ürün ve hizmetlerinin sizlere sağlanması adına Payeni Teknoloji Anonim Şirketine, hissedarlarımıza, sadakat programı ortaklarımız ile anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu başta olmak üzere Payeni uygulamamız kapsamındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak aktarılabilecektir. 

Veri aktarımı yapılan Grup Şirketlerimizin ve iş ortaklarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Müşteri İletişim Merkezi’nde, kart teslimi süreçlerinde kurye aracılığı ile ve doğrudan sizden fiziki olarak, çağrı merkezimiz veya anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu, ödeme işlemi yapılan kuruluşlar ile iş ortaklarımız üzerinden veya internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulama kanallarımız, e-posta ile kısa mesaj kanalları ile, veri aktarımına ilişkin KVK Kanunu Madde 8’de belirtilen şartların sağlanması halinde Payeni Teknoloji A.Ş. tarafından  veya cihazınızın GPS teknolojisi ile elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Kullanıcı bilgilerinin güncellenmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Payeni hizmetleri kapsamında sunulan özellikler ve hizmetlere ilişkin mali suçlar, elektronik para ve sair mevzuattan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi ve buna ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;

 • Tarafınızla sözleşmenin kurulması, ifası, sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin sunulması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ve üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz ile iş ilişkisi veya hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin hukuki uyum süreci ile denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Kullanıcı memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerine yönelik idari ve Operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin öneri/şikâyet süreçleri ile itibar araştırma süreçlerinin yönetilmesi,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Payeni üzerinden kazançlı elektrik başvurusunda bulunmanız halinde kazancınızın cüzdanınıza yüklenmesine ilişkin gerekli süreçlerin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin;

 • Mevcut ve geçmiş alışveriş bilgilerinizin analizi ile Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, sadakat programından ve para iadesi gibi imkanlardan faydalandırılmanız,
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıda yer verilen yöntemler ile ve Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca başvuruda bulunması gereken asgari unsurları içermek suretiyle aşağıdaki İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla (veya Tebliğ’in öngördüğü şekillerle) Şirketimize iletebilirsiniz:

Başvurunuzu Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8 C İç Kapı No: 60 Ümraniye/ İstanbul adresine göndererek,

Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi 3 Blok No: 8 C İç Kapı No: 60 Ümraniye/ İstanbul adresinde Payeni Teknoloji A.Ş.’ye bizzat başvurarak,

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek, kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından farklı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.